روزنامۀ اومنیته: اردوگاه پناهجویی”لِسبوس” زندانی در فضای باز

اومنیته می نویسد که زندگی روزانۀ پناهجویان در این اردوگاه یونان، به ایستادن در صفوف طولانی توزیع غذا، رفتن به

بیشتر بخوانید