استفاده از یک ترکیب ساختاریافته فلزی سازگار برای فیلتر کردن هیدروژن سنگین

ایزوتوپ های هیدروژن هیدروژن به طور طبیعی و کلی دارای دو ایزوتوپ پایدار با نام های پروتیوم(۱H)، دوتریوم(۲H) است و تریتیوم در ازمایشگاه ساخته

بیشتر بخوانید